VINO

 

Vinogradništvo in vinarstvo

 

V Sloveniji je po podatkih iz aerofotoposnetkov slabih 21.500 ha vinogradnikov. V register predelovalcev grozdja in vina (RPGV) jih je vpisanih dobrih 16.000 ha. Vino se prideluje v 9 vinorodnih okoliših, ki so združeni v tri vinorodne dežele. Pridelek vina je okrog 800.000 do 900.000 hl letno. V vsakem od vinorodnih okolišev se nahaja najmanj ena večja klet, ki odkupuje grozdje, registriranih pridelovalcev vina, ki svoje vino tudi stekleničijo pa je že preko 2000.
 
V Sloveniji se goji 48 sort vinske trte (Vitis vinifera). Prevladujejo bele sorte. Vinogradi ležijo na strmih legah, kar pomeni na eni strani izrazito drago pridelavo, na drugi strani pa to omogoča kakovosten pridelek grozdja. Delež kakovostnega vina zato predstavlja kar 60 % pridelave. Glede na padanje potrošnje vina v republiki Sloveniji morajo vinarji čedalje večji delež pridelka prodati na tujih trgih.
 
Obseg vinogradniških površin se v zadnjih letih ni bistveno spremenil, površina vinogradov je naraščala do leta 1996, potem pa je začela rahlo upadati. V vinogradih prevladujejo bele sorte vinske trte, katerih delež se je v obravnavanem obdobju zmanjšal s 76% na 72%. Pridelki grozdja in vina so bili v posameznih letih, zaradi razmeroma majhnih sprememb v površini, odvisni predvsem od vremenskih razmer. Po letu 1992 je bilo nekaj količinsko izredno bogatih letin (1993, 1997, 2000, 2002 in 2007), ki so dodobra napolnile kleti in vplivale na povečanje zalog vina in posledično na znižanje cen grozdja in vina.

V začetku leta 2012 je bilo v RPGV vpisanih 28 tisoč pridelovalcev grozdja in vina, ki so obdelovali skupno dobrih 16 tisoč ha vinogradov. V register so skupno prijavili 55 mio litrov vina letnika 2011. Omenjena količina vina predstavlja uradno evidentirano količino vina, ki se v Sloveniji pojavlja na trgu. Poleg te količine vina je po ocenah MKGP približno še 30-40% vina, ki ga pridelajo manjši pridelovalci in naj bi bil namenjen samooskrbi pridelovalcev in njihovih družinskih članov. 


 

Opis stanja v panogi  (NOVO 7. 2. 2012)

 

 

 

 

Telefon:

 

+386 1 478 9043   

 

Faks:

+386 1 478 9035

 

e-mail:

mojca.jaksa(at)gov.si

Telefon:

+386 1 478 9028   

 

Faks:

+386 1 478 9035

 

e-mail:

leni.breznik(at)gov.si

 

 

1. AKTUALNO

 


 

PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV:

 

 

1. Uredba o ureditvi trga z vinom

 

2. Merila za meritev površine vinogradov na kraju samem od vinskega leta 2008/2009 dalje (.pdf)


 

3. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2011/2012, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2010/2011 (Ur. L. RS, št. 23/11)


 

 

 

PODPORE ZA PROMOCIJO VINA 


 

Obrazci za uveljavljanje podpore za promocijo vina na trgih tretjih držav:


- zahtevek za povrnitev upravičenih stroškov za promocijo vina na tretjih trgih (.xls)

- specifikacija računov po posameznih izvedenih dejavnostih (.xls)

- specifikacija ostalih stroškov po posameznih izvedenih dejavnostih  (.xls)Obrazci za uveljavljanje podpore vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih:


a) za dejavnosti, za katere so dokazila izdana od 16.2.2012 dalje 
b) za dejavnosti, za katere so dokazila izdana do 15.2.2012 


 


 


ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV V SEKTORJU VINA


Na podlagi predpisov, ki urejajo trg v sektorju vina, se lahko pod pogoji, določenimi v teh predpisih, priznajo organizacije proizvajalcev. Trenutno priznane organizacije proizvajalcev so**:


- Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
- Vinska klet "Goriška Brda" z.o.o., Dobrovo,
- Istenič d.o.o.,
- KZ Metlika, z.o.o.,
- P&F Jeruzalem Ormož VVS d.o.o.,
- Vinakoper, d.o.o. Koper,
- Radgonske Gorice d.d.,
- Vinakras z.o.o. Sežana,
- Vino štajerska d.o.o.,
- P&F Ljutomerčan d.o.o.


** Na podlagi 13. člena Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08, 77/08, 27/09 in 29/10) se na spletni strani ministrstva, pristojnega z kmetijstvo, objavi seznam priznanih organizacij proizvajalcev.

 

 

2. ZAKONODAJA S PODROČJA VINA

 

2.1. Slovenska zakonodaja


 

2.1.1. Neuradno prečiščeno besedilo 

 

2.2. Evropska zakonodaja 3. SPECIFIKACIJE PROIZVODOV

 (v skladu s 118c členom Uredbe Sveta 1234/2007)