GOVEJE IN TELEČJE MESO

 

Živinoreja

 

Živinoreja je najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva. Največji delež ima govedoreja, ki je pri nas razširjena zaradi prevladujočega travinja. Druge vrste živinoreje (reja drobnice, konjereja, kunčjereja, čebelarstvo, ribogojstvo in podobno) so manj razširjene in po obsegu skromnejše. 

 

Govedoreja

 

Prireja mesa govedi sodi med najpomembnejše proizvodne usmeritve slovenskega kmetijstva. K vrednosti kmetijske proizvodnje v zadnjih letih prispeva okoli 15%. Skupno število govedi se giba okoli 452 tisoč glav. V zadnjih devetih letih (2000-2009) se je število kmetijskih gospodarstev, ki redi govedo znižalo za 36%. Znižalo se je tudi število govedi, in sicer za 5%. Še vedno največje število kmetijskih gospodarstev je z ena do dvema glavama govedi, kljub temu, da se je število le-teh prepolovilo. Kmetijskih gospodarstev, ki redi med pet in trideset glavami govedi je v Sloveniji dobra polovica. Domača prireja govejega mesa je v omenjenem obdobju nihala med 39.300 t in 50.100 t na letni ravni. Del nihanja lahko pripišemo pomanjkanju telet in nizkim odkupnim cenam, kar je povzročilo večji izvoz v druge države članice, ki so imele višje odkupne cene govedi. Stopnja samooskrbe znaša nad  90%. Poraba mesa govedi na prebivalca znaša slabih 24 kg.

 

 

Informacije:  tel. :  01 478 9048

                      faks:  01 478 9035

                      e-mail  tadeja.kvas-majer(at)gov.si 

ZAKONODAJA S PODROČJA GOVEJEGA MESA

 

1. Slovenska zakonodaja:

 

2. Evropska zakonodaja:  

3. Koristne povezave: