PLAČILNA AGENCIJA

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Generalni direktor: Benedikt Jeranko

 

naslov: Dunajska 160, 1000 Ljubljana

tel.: 01/580 77 92

faks: 01/478 92 06

e-pošta: aktrp(at)gov.si

spletna stran: www.arsktrp.gov.si

 

Poslanstvo in delovna področja

 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je ena izmed ključnih institucij pri črpanju evropskih in nacionalnih proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj slovenskega podeželja in krepitev kmetijskih trgov. Ustanovljena je bila za izvajanje programov reforme kmetijske politike, prilagajanje skupni kmetijski politiki EU ter izplačevanje predpristopne pomoči  SAPARD.

 

Od 1. maja 2004 ima agencija vlogo plačilne agencije za upravljanje in izplačevanje evropskih sredstev. Status akreditirane plačilne agencije je ARSKTRP pridobila 19. oktobra 2004.

Agencija opravlja naloge, ki zadevajo izvajanje ukrepov na področju kmetijstva, gozdarstva, živilstva in ribištva, skladno z nacionalno ter skupno kmetijsko politiko Evropske unije. S pristopom k EU je agencija končala z izvajanjem ukrepov programa predpristopne pomoči SAPARD ter začela izvajati številne nove ukrepe Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 (EPD), Programa razvoja podeželja 2004-2006 ter trgovinske ukrepe (izdajanje uvozno-izvoznih dovoljenj, upravljanje varščin, izplačila izvoznih nadomestil). Leta 2005 je agencija začela s celovitim upravljanjem mlečnih kvot.

 

Agencija sicer izvaja okoli 100 akreditiranih ukrepov, največ v okviru neposrednih plačil na površine in živali, plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (OMD) ter kmetijsko okoljske ukrepe. ARSKTRP sodeluje tudi pri premagovanju posledic naravnih nesreč na področju kmetijstva.

 

Organiziranost


Naloge se izvajajo v sektorju za kmetijske trge, za razvoj podeželja in za neposredna plačila, v službi za finance, za kontrolo, za splošne zadeve, za informacijsko upravljanje in tehnologijo, za notranjo revizijo, za informiranje in v službi za EU zadeve.